ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่2

Advertisements

ใบงานสุขศึกษาชั้นม.1

ให้นักเรียนชั้นม.1ทุกคนศึกษาใบงานและทำงานตามภาระที่มอบหมาย ให้เรียบร้อยและส่งเมล์มาให้ครูภายในสัปดาห์นี้11-15มิถุนายนใบงานที่ 1 คลิ๊กที่นี่จะได้ใบงานที่1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วิสัยทัศน์
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา ในด้านสุขภาพ สมรรถภาพและศักยภาพด้านกีฬา
รักการออกกำลังกาย มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม
 พันธกิจ
–  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
–  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพตนเองผ่านการทดสอบสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
–  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตราฐานตัวชี้วัดหลักสูตร
–  มุ่งส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย/หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้พัฒนาไปสู่ระดับเหรียญทองระดับจังหวัด
–  สร้างวินัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ตามปรัชญาของโรงเรียน
เป้าประสงค์
– ด้านสุขภาพ ผู้เรียนมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
– ด้านความสามารถพิเศษในด้านกีฬา ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่ระดับนานาชาติ
– ด้านบุคลากรให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนในด้านสุขภาพ, กีฬา และคุณธรรม จริยธรรมตลอดจน
– เจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่3ชั้นม.3

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบส่งครูก่อนศึกษาเนื้อหาต่อไปแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่3  
นักเรียนคลิ๊กที่ตัวสีน้ำเงินคำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วบันทึกไฟล์ไว้ตอบเรียบร้อย
ส่งแนบไฟล์ให้ครูดู

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่2

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2ก่อนที่จะเข้าศึกษาเนื้อหาต่อไปแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่2